การศึกษา
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

กำหนดการจัดการเรียนรู้อัลหะดิษ

(เศาะฮีหฺมุสลิม)

เเผนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา

กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การวัดเเละการประเมินผล

ชั่วโมง

หมายเหตุ

๑.ประวัติของท่านอิหม่ามมุสลิมเเละทำความรุ้จักกับหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม

๑.มีความรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านอิหม่ามมุสลิม

๒.เห็นความสำคัญของอิหม่ามมุสลิมในการเสียสละเพื่อศาสนา

๓.มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม

๑.ประวัติของท่านอิหม่ามมุสลิม

๒.หนังสือหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม

๑.ทำเเบบประเมินผลก่อนการเรียน

๒.อาจารย์สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนโดยการซักถามถึงประวัติของท่านอิหม่ามมุสลิม

๓.อาจารย์เริ่มเล่าถึงประวัติอิหม่ามมุสลิม

๔.อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม

๑.ใบความรู้

 

 

 

๒.หะดีษเรื่องการเเต่งตั้ง

(????????? ???????)

จากกีตาบูลอีมาเราะห์

๑.มีความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งในอิสลาม

๒.บอกเงื่อนไงในการที่จะเป็นผู้นำในอิสลาม

๓.เห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำ

๑.ความหมายของ

(????????? ???????) ในอิสลาม

๒.ประวัติผู้รายงานหะดิษ

๓.ความกลัวของอูมัรในการเเต่งตั้งผู้นำ

๔.รูปเเบบที่มาของผู้นำในอิสลาม

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

๑.ใบความรู้

๒.ห้องสมุด

๓.อินเตอร์เน็ต

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๓.หะดีษเรื่องห้ามเสนอตัวเป็นผู้นำ

????? ?? ??? ???????

 

 

 

 

 

 

๑.ท่องจำตัวบทหะดีษ

๒.เข้าใจตัวบทหะดีษ

 

 

๑.ความหมายของ ??? ???????

๒.ประวัติผู้รายงานหะดิษ

๓.ความช่วยเหลื่อจากอัลลอฮ์สำหรับผู้นำปราศจากการเสนอตัว

๔.ความต่ำต้อยสำหรับผู้นำที่มาจากการขอเเละเสนอตัว

๕.ความหมายของ วาวูลอิหาละห์

 

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

๓.คอมพิวเตอร์

๑- แบบทดสอบ

๒-ใบกิจกรรม

๓- แบบประเมินงานกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.หะดีษเรื่องผลตอบเเทนสำหรับผู้นำที่ยุติธรรม

๑.บอกความหมายของคำว่า ยุติธรรม(?????)ในอิสลาม

๒.บอกผลตอบแทนของอีมามุลอัดล

๓.นำคุณลักษณะของอิมามุลอัดลมาใช้เป็นเเบบอย่างในการดำเนินชีวิต

๑.ความหมายของคำว่า ยุติธรรม(?????)ในอิสลาม

๒.ประวัติผู้รายงานหะดิษ

๓.เเสงสว่างจากอัลลอฮ์สำหรับอิมามุลอัดลในวันอาคีเราะห์

 

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๕.หะดีษเรื่อง

???? ???? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ?? ???????

 

๑.บอกความหมายของคำ ??????

๒.เห็นความสำคัญของการตออัต

๓.บอกประโยชน์เเละคุณค่าของการตออัตในสิ่งที่ดี

๑.ความหมายของคำ ??????

๒.ประวัติผู้รายงานหะดิษ

๓.อิสลามห้ามลงโทษเพื่อนมนุษยด้วยการเผา

๔.ห้ามตออัตในสิ่งที่ทรยศกับอัลลอฮ

๕.ความหายนะสำหรับผู้ที่ตออัตในมะศียัต

 

 

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

 

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑- แบบทดสอบ

๒-ใบกิจกรรม

๓- แบบประเมินงานกลุ่ม

 

 

 

๖.หะดีษเรื่อง

???? ?????? ????? ???????? ??? ???? ?????

 

๑.บอกความหมายของคำ ?????

๒.เห็นความสำคัญของการ ?????? ????? ????????

๓.บอกภัยเเละอันตรายของการไม่อยู่ร่วมกับกลุ่มมุสลีมีน

 

๑.ความหมายของคำว่า ?????? ????? ????????

๒.ความหมายของคำว่า ?????

๓.สลับเปลี่ยนความดีกับความชั่ว

๔.คุณลักษณะของความชั่ว

๕.คุณลักษณะของพวกที่หลงผิด

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

 

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๗.หะดีษเรื่อง

???? ?????? ???????

๑.ท่องจำตัวบทหะดีษ

๒.บอกวิธีการทำดึต่อบิดามรรดา

๓.นำคำสอนของหะดีษมาใช้ในชีวิตประจำวัน

๑.ความหมายของ ????

๒.มรรดาคือบุคคนเเรกที่ต้องทำดี

๓.บิดาคือบุคคลที่สองที่ต้งทำดีหลังจากมรรดา

 

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

 

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๘.หะดีษเรื่อง

????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ??????

 

 

 

 

 

๑.รู้จักกับสาเหตุที่มาของหะดีษ

๒.รู้จักกับประวัติเจ้าของเรื่องเเละประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.เห็นคุณค่าของบิดามรรดา

 

๑.บิดามรรดาต้องมาก่อนอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์เเละรอซูล

๒.ทำดีต่อบิดามรรดาดีกว่าทำอีบาดะห์ตาตาววะ

๓.อัลลอฮย่อมตอบรับดุอาจากบิดามรรดา

๔.ผลตอบรับในโลกดุนยาสำหรับผู้ที่ไม่ใสใจต่อบิดามรรดา

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

 

 

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๙.หะดิษเรื่อง

??? ????? ?????? ?????

 

๑.เห็นคุณค่าของซีลาตุรรอฮีม

๒.อธิบายความหมายของ ??? ?????

๓.นำคำสอนของหะดีษมาใช็ในชีวิตประจำวัน

๔.บอกหุกูมของการตัดขาดกับญาติมิตร

๑.ประวัติผู้รายงานหะดิษ

๒.คุณค่าของซีลาตุรรอฮีม

๓.หุกูมของการตัดขาดกับญาติมิตร

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๑๐.หะดิษเรื่อง

??? ???? ????? ?? ??????

๑.เข้าใจตัวบทหะดีษ

๒.อธิบายความหมายของหะดีษ

๓.เห็นความสำคัญของการเป็นพี่น้องในอิสลาม

๑.ความหมายของคำว่า?????

๒.ความหมายหรือรูปเเบบของการช่วยเหลือเพื่อนที่อธรรม

๓.ความหมายหรือรูปเเบบของการช่วยเพื่อนที่ถูกอธรรม

 

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๑๑.หะดีษเรื่อง

????? ????? ????? ??? ?????? ???

 

๑.อธิบายความหมายของหะดีษ

๒.รู้โทษของการพูดเท็จ

๓.นำคำสอนของหะดีษมาใช้ในชีวิตประจำวัน

๑.ความหมายของคำว่า ?????

๒.อิสลามอณุญาติในการพูดเท็จได้สามอย่างคือ

             ๑.ในสนามรบ

            ๒.เพื่อประนีประนอมระหว่างผู้คน

             ๓.คำพูดของสามีต่อภรรยาเเละคำพูดของภรรยาต่อสามี

 

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๑๒.หะดีษเรื่อง

?? ???? ???? ??? ?????

๑.ท่องจำตัวบทหะดีษ

๒.อธิบายความหมายของหะดีษ

๓.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๔.ฝึกการข่มใจไม่ให้โกรธ

๕.รู้โทษของการโกรธง่าย

 

๑.ความหมายของคำว่า ?????

๒.ความหมายของคำว่า ???? ????

๓.?????????? ในมุมมองของอิสลาม

๔.๓.????????? ในมุมมองของอิสลาม

 

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

๑๓.หะดีษเรื่อง คุณลักษณะของมุนาฟีกีน

๑.บอกความหมายของมุนาฟีกีน

๒.บอกคุณลักษณะของมุนาฟีกีน

๓.รู้สึกกลัวกับผลตอบเเทนของมุนาฟีกีนในวันอาคีเราะห์

๑.ความหมายของมุนาฟีกีน

๒.คุณลักษณะของมุนาฟีกีน

๓.ผลตอบเเทนของมุนาฟีกีนในวันอาคีเราะห์

๑.ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

๒.บอกประวัติผู้รายงานหะดีษ

๓.อธิบายความหมายของหะดีษ

๔.บอกจุดประสงค์ของหะดีษ

๕.ร่วมสรุปตัวบทหะดิษ

๖.ทำรายงานกลุ่มเเละนำเสนอ

๑.ใบความรู้

๒.รายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

๒. ตรวจใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรม

๔. การนำเสนอผลงาน

 

 

 

หนังสืออ้างอิง 

  • เศาะฮิหฺบูคอรี
  • เศาะฮิหฺมุสลิม
  • ฟัตหุลบารีย์
  • ซัรหฺ อันนะวะวีย์
  • มุกอดดิมะห์ฟัตหุลบารีย์
  • ซียัรอะลามีนนูบาลาอฺ
  • ตัฮฺซีบุตตัฮซีบ
  • ตักรีบุตตัฮฺซีบ
  • อัลอีบะห์ ฟีตัมยีซเศาะหาบะห์

 

การวัดและประเมินผล

การมาเรียน                                   10           คะแนน

เขียนรายงาน                                20           คะแนน

การมีส่วนร่วม                              20           คะแนน

สอบกลางภาค                              20           คะแนน

สอบปลายภาค                              30           คะแนน

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 9,252 Today: 6 PageView/Month: 27

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...